_ Địa điểm làm việc :
+) Tại nhà riêng ,cơ quan , văn phòng …